Základní kontaktní informace:

Název organizace:                        Chráněné bydlení Sokolov, z. s.
Sídlo organizace:                          Slavíčkova 1696, Sokolov 356 01
Telefon:                                         359 808 409 
Mobil:                                            734 803 503
E-mail:                                          reditelka@chbsokolov.cz
WWW:                                          www.chbsokolov.eu
IČO:                                              65528794
 

Bankovní spojení:            FIO banka 2102173374/2010 - běžný účet

                                        FIO banka 2802173404/2010 - pouze pro dotace MPSV ČR

 

Rok zahájení činnosti :                 1991
Právní statut:                                do r. 1996 nadace, od r. 1996 občanské sdružení, od 01.01.2014 zapsaný spolek

Registrace soc. služby: dne 28.8.2007 u Krajského úřadu Karlovarského kraje pod č.7720798

Dne 01. 01. 2014 spolek zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni v oddílu L, vložce číslo 2166

 

Chráněné bydlení Sokolov, z. s.  je poskytovatelem sociální služby chráněné bydlení, jejímž cílem je umožnit dospělým lidem s mentálním znevýhodněním žít v bytech chráněného bydlení a podporovat je podle jejich individuálních potřeb, aby mohli podle svých schopností a možností přebírat zodpovědnost za svůj život.

 

Naši uživatelé se setkávají:

  • S individuálním přístupem:  „Pracovníci vědí, co potřebuji, co mám rád, co mi vadí. Například já potřebuji pomoc, když si chci uvařit brambory. Pracovník mi pomůže. Jiný klient si ale zvládne uvařit brambory sám, a tak mu nikdo nepomáhá“.
  • S lidskou důstojností:Když se k sobě všichni chováme slušně, nenadáváme si, neříkáme o sobě ošklivé věci.“
  • S klíčovým pracovníkem: „To je pracovník, který si se mnou povídá, zajímá se o to, co bych chtěl, co mám rád, chce mi pomoc zvládnout to, co mi moc nejde, dělá se mnou můj plán“.
  • S individuálním plánem: „Je napsaný propiskou a barvenými fixy, je v něm, co bych chtěl. Když se mi něco podaří, ale také, když se mi něco nepodaří, je v něm napsáno, s čím potřebuji pomáhat.“

 

Co Chráněné bydlení potřebuje?

Neztratit morální a finanční podporu.
Získávat další přátele a dárce.
Získávat stále více nápadů směřujících k rozvoji činnosti.

 

Co Chráněné bydlení již má?

  • 21 uživatelů,
  • 9 pracovníků,
  • dobrovolníky
  • členy spolku v čele se Správní radou
  • byty pro uživatele a potřebné provozní místnosti,
  • Morální a finanční podporu města Sokolov, Karlovarského kraje, MPSV ČR, firem i jednotlivců.

Historie projektu

Začínali jsme s holými stěnami, s nevelkým kontem, jen s lehce upraveným staveništěm kolem právě renovovaného objektu a s klienty, které jsme ještě ani neznali.
Skočili jsme do vody rovnýma nohama, v naší první výroční zprávě jsme uvedli: Jedeme ve vlaku, z něhož nehodláme vystupovat.

Projeli jsme tedy dlouhou téměř desetiletou tratí. Na ní jsme se setkali postupně s dvaceti handicapovanými klienty, třináct z nich zde současně žije, sedm jich odešlo za samostatným životem a to snad i dík určitému základu, který zde získali. Každý z našich klientů má svůj mimořádný osud, nezáviděníhodnou životní cestu a domníváme se, že v této velké rodině, kterou jsme tu vzájemně utvořili, získali oporu a přátele.
Učí se samostatnosti v běžném životě, vedení domácnosti, dohánějí určitý stupeň vzdělání, získávají možnost,  jak využít volný čas výtvarnou tvořivostí, hrami, zpěvem a řadou jiných činností.

Členové sdružení a zaměstnanci poznali nejen, co znamená starost o klienty, ale spolu prožíváme také radost z jejich pokroků.

Od roku 2000 nám poskytuje granty Město Sokolov ze sociálního fondu, kromě toho Město Sokolov přispívá v rámci grantového systému na naše akce na základě naší žádosti. Dotuje nás každý rok MPSV a Karlovarský kraj. Za každou pomoc děkujeme!
Vděčíme řadě podniků a jednotlivcům za podporu větší i drobnou. Dárce jmenujeme ve výroční zprávě. Vážíme si každého příspěvku, pomoci a zájmu.

Naši klienti mají plné nebo částečné invalidní důchody, platí ubytování a hradí si svoji stravu. Na tato vydání jim v některých případech důchod nestačí. Nemají rodiny, které by jim na nutné výdaje přispívaly. Nemůžeme od nich požadovat větší platby za naše služby. Proto se musíme snažit o finanční krytí režie našeho zařízení a mít vyrovnaný rozpočet.


Zůstaňte našimi přáteli, přijďte mezi nás, máme pro koho žit.