Odpovídáme na dotazy veřejnosti....

11.02.2018 09:22

Vážení přátelé,

na zasedání zastupitelstva města Sokolov, které se konalo dne 8. 2. 2018, byly mimo jiné projednávány dotace pro místní sociální služby. Po skončení jednání se nám ozývali jak zastupitelé, tak i veřejnost, která se zasedání účastnila. Dotazovali se, odkud vlastně pocházejí naši uživatelé, protože na zastupitelstvu zaznělo, že z důvodu, že máme ve službě minimum sokolovských občanů, je nám příspěvek od města ponížen. Předně bychom chtěli říci, že tento příspěvek neuvádíme proto, že nám město Sokolov snížilo dotaci. Uvědomujeme si, že tato dotace je nenároková a my jsme opravdu vděční za každou pomoc. Rádi bychom však dovysvětlili některé skutečnosti, které na zastupitelstvu zazněly, především pak skutečnost, proč nemůžeme přijímat pouze sokolovské občany.

V úvodu je podstatné uvést, jaké jsou zákonné důvody pro odmítnutí zájemce o naši službu. V § 91 odst. 3 zákona o sociálních službách jsou tyto důvody definovány následovně: 
a) jde-li o osobu, která žádá o sociální službu, kterou CHB neposkytuje, a to i s ohledem
na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb, 
b) poskytovatel, CHB nemá dostatečnou volnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, 
c) zdravotní stav žadatele vylučuje poskytnutí služby – jedná se o tyto stavy:
- zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
- osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci,
- chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití,
d) jde-li o osobu, která žádá o poskytnutí sociální služby, a které CHB vypovědělo v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí „Smlouvu o poskytnutí sociální služby“ z důvodu porušování povinnosti vyplývající ze smlouvy.

Z výše uvedeného je zřejmé, že trvalé bydliště žadatele o službu není zákonným důvodem k odmítnutí žadatele.
Pokud tedy poskytovatel odmítne uzavřít se zájemcem smlouvu z jiných důvodů, než které uvádí zákon (viz výše), dopouští se tím správního deliktu dle § 107 odst. 2 písm. d) zákona o sociálních službách a může mu být uložena pokuta až do výše 20 000 Kč (§ 107, odst. 5, písm. b) zákona o sociálních službách).

Jedním z důvodů, proč naše organizace vznikla, byla snaha pomoci osobám, které byly rozmístěny v různých zařízeních po celé ČR, tj. daleko od svých rodin. Osoby z jiných krajů přijímáme tedy převážně z důvodu, že má tato osoba vztah k našemu kraji, zejména Sokolovsku – bydlí zde jeho blízcí, pochází odsud, má zde vazby apod.

Územní působnost naší organizace se vztahuje na celý Karlovarský kraj. Z celkového počtu 70 uživatelů, kteří od roku 1999 prošli naším zařízením, jsme přijali 34 osob z města Sokolov a okolních obcí. To nám jako minimum – vzhledem k naší územní působnosti - rozhodně nepřijde. Kapacita našeho zařízení je 21 uživatelů. V současné době je v naší službě 5 uživatelů, kteří nepocházejí z Karlovarského kraje. Všichni přešli do služby z důvodu uvedeného výše, tj., že v Sokolově či okolních obcích mají rodinné vazby. 
Výjimkou je pouze jeden uživatel, který byl přijat z kraje Plzeňského, kdy jsme byli místním chráněným bydlením osloveni s prosbou, zda bychom osobu nemohli přijmout, neboť v jejich zařízení nebyl předpoklad, že by se v dohledné době uvolnilo místo. Protože šlo o osobu, která se nacházela v nepříznivé sociální situaci, jednalo se o naši cílovou skupinu a měli jsme volnou kapacitu, tuto osobu jsme přijmout museli. Pokud bychom tak neučinili, šlo by o porušení zákona.

Na zastupitelstvu dále zaznělo, že příchodem osob z jiných krajů je zatěžován sociální odbor a to v případě, jde-li o osobu, která je omezena ve svéprávnosti, neboť v tu chvíli přechází opatrovnictví na město Sokolov. Zde je potřeba zmínit, že z celkového počtu 52 opatrovanců města Sokolov (tj. údaj platný k 27. 2. 2017, kdy – krom jiného - v této věci proběhlo jednání naší organizace a sociálního odboru města Sokolov na Krajském úřadě Karlovarského kraje), je 9 uživatelů z naší organizace. Z těchto 9 uživatelů jsou 4 uživatelé z jiného kraje. Z těchto 4 uživatelů je pouze 1 uživatel, kterého jsme přijali s tím, že zde nemá rodinné vazby. Naše organizace nemůže za to, že jsou naši uživatelé omezeni ve svéprávnosti, ani za to, že opatrovník by měl být uživateli co nejblíže. Tato skutečnost vychází z legislativy a s tím bohužel nic neuděláme. Dále je potřeba zmínit, že jsou-li osoby, jejichž opatrovníkem je město Sokolov, umístěny v pobytové sociální službě, je většina činností, které by jinak opatrovník musel vykonávat, saturována právě touto sociální službou.

Závěrem bychom chtěli pro zřejmější pochopení uvést ještě jeden příklad. Pokud by nějaké město chtělo zaregistrovat např. sociální službu „azylový dům“ a deklarovalo by, že tato služba bude sloužit pouze občanům daného města, tak tím zároveň říká, že při poskytování této sociální služby bude porušovat zákon. Měl-li by totiž tento azylový dům volnou kapacitu a zájemce z druhého konce naší země, musí tuto osobu do zařízení přijmout.

Uvědomujeme si a plně chápeme, že město Sokolov chce financovat služby, které jsou poskytovány jeho občanům. Z hlediska zákona o sociálních službách je však nezbytné ke každému zájemci o službu přistupovat individuálně, s ohledem na jeho osobní historii a vazby, které k našemu městu má.

 

—————

Zpět